(English) (Адыгэбзэ) Урысейм ущыпсэуну хуит узыщI тхылъыр

  1. Oturum İzni Başvuru Formu
  2.  İdari prosedür   işlem  sırası şeması
  3. «Rusya Federasyonu’nda  yabancı ülke vatandaşlarının kalış  durumu hakkındaki» Federal Yasa
  4. «Yabancı ülke vatandaşlarına ve vatandaşlığı olmayan kişilere, Federal Göçmen Bürosu tarafından

Rusya Federasyonu’nda oturum izni  verilmesi resmi hizmetinin idari içtüzüğünün onaylanması hakkındaki» kararname.