Учредительные документы

 

  1. 1.      İSMİ, HUKUKİ KURULUŞ ŞEKLİ

 

    1.1 İsmi “Dernek” olarak geçecek, Kabardey-Balkar Toplum Derneği “Perit”, işbu Tüzüğün belirlediği ortak amaçları gerçekleştirmek için ortak görüşleri üzerine bir araya gelen Rusya Federasyonu vatandaşlarının inisiyatifiyle kurulmuş bir üyelik birliğidir.

 

      – Açık adı:Kabardey- Balkar Toplum Derneği “ Perit”

      – Kısa adı : KBOO  “ Perit”

Perit kelimesi Adigeceden Rusçaya “ öncü” olarak çevrilmektedir.

    1.2. Dernek, faaliyetlerini ; Rusya Federasyonu’nun Anayasasına , Rusya Federasyonu Medeni Yasasına, “Toplum birlikleri hakkındaki” federal yasaya, Rusya Federasyonunun diğer yasal mevzuatlarına , işbu tüzüğe uygun olarak ortak kabul edilen uluslararası prensipleri , normları ve standartları çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

    1.3. Dernek, faaliyetlerini gönüllülük, eşitlik, özerklik  ve yasallık prensipleri üzerine gerçekleştirmektedir.

    1.4  Dernek, diğer derneklere ve toplumsal kuruluşlara üye olabilmektedir.

    1.5. Dernek, RF mevzuatının öngördüğü şekilde resmi tescilinden itibaren tüzel bir kişiliktir.

    1.6. Dernek, kendi adına mülki olan veya olmayan (özel) haklara sahip olmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeye, tahkim mahkemelerine hem davacı hem de davalı olarak katılabilmektedir, RF yasasına ve Derneğin tüzüğünün amaçlarına uygun olan işlemlerin RF sınırları içinde olduğu gibi, dışında da gerçekleştirebilmektedir.Dernek, Devletin yükümlülüklerinden sorumlu değildir.Devlet, Derneğin yükümlülüklerinde  sorumlu değildir.

   

    Dernek özel mülkiyete , bilançoya , banka hesabına, kendi kaşesine, damgaya, ambleme, antetli kağıda ve uygun şekilde tasdik edilen diğer sembollere sahip olabilmektedir.

    1.7. Derneğin faaliyeti umumidir, üyelik ve planlama belgeleri de halka açıktır.

    1.8. Derneğin faaliyet bölgesi Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’dir.

    1.9. Derneğin yönetim organının sürekli faaliyette bulunduğu yer Nalçik  şehridir.

 

                                2. AMAÇ VE GÖREVLERİ

 

Derneğin kuruluş amacı ve görevleri:

 

2.1. Derneğin genel amaçları:

    2.1.1. Anavatanına dönmüş olan ve RF ile KBC’nin mevzuatına uygun olarak anavatanına dönmek isteyen Adigelere (Kabardey,Çerkes,Abzeh,Şhapsığ vd.)  çok yönlü olarak yardım sağlamaktır.

    2.1.2. Repatriantların , yani ataları, tarihi anavatanını zorunlu olarak terketmiş Adigelerin, sosyolojik , ekonomik, hukuki ve bilgilenme haklarının garantilerinin savunulması .

2.2. Dernek, tüzüğünün belirlediği amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir:

    – RF-KBC sınırları içerisinde ikamet için gerekli belgelerin hazırlanmasına yardımcı olmak;

    – Rusça veAdigedillerinin öğrenimine yardımcı olmak;

    – Repatriantların topluma entegrasyonu için sağlıklı ortamların oluşturulması;

    – Konut problemlerinin çözümlenmesine , arazi sağlanmasında ve iş temininde yardımcı olmak;

    – RF ve KBC’nin yasalarına ve işbu tüzüğün genel amaç ve görevlerine aykırı olmayan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

                               3. DERNEĞİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

    3.1.1. Dernek, amaçlarına ulaşmak ve yükümlülüklerini  yerine getirmek için aşağıdaki haklara sahiptir:

    3.1.10. Tüzüğün belirlediği amaçlarla ilgili olabilecek muhtelif sorunları çözümleyecek denetlemeleri yapmak ve bilimsel konferanslar düzenlemek, barış amaçlı faaliyetlere katılmak, faaliyetleri ve amaçları benzer uluslararası organizasyonlarla işbirliğinde bulunmak.

    3.1.11 Amaçlarını propaganda yoluyla duyurmak, kamu kuruluşlarına ve topluma faaliyetleri hakkında bilgi vermek.

    3.1.12. Tüzüğün amaçlarına ulaşmasına yönelik yasaların yasaklamadığı tüm faaliyetleri gerçekleştirmek.

    3.1.13. Kendi faaliyetleri hakkında serbestçe bilgi vermek, yasaların öngördüğü şekilde basım işlemlerini yapmak ve toplu iletişim araçlarından yararlanmak.

    3.1.14. Toplumsal hayatın değişik konularıyla ilgili fikir beyan etmek , Derneğin faaliyetleri ile ilgili konularda kamu kuruluşlarına öneride bulunmak.

    3.1.15. Kamu kuruluşlarının, kurumların, diğer derneklerin, yerel yönetim organlarının , sivil toplum örgütlerinin , bankaların, ticari işletmelerin ve diğer kurumların  ve ayrıca özel kişilerin, kendileri istedikleri takdirde katkıda bulunmalarını sağlamak.

    3.1.16. Kamu kuruluşlarında , yerel yönetim organlarında ve sivil toplum örgütlerinde kendi haklarını kendi üyelerinin ve diğer vatandaşların haklarını savunmak.

    3.1.17. Kendi adına ticari faaliyetlerde bulunmak, ticari olan ve olmayan mülkiyet edinmek, bağış yapmak.

    3.1.18. Şirket, birlik ve diğer organizasyonları kurmak, gelir amaçlı varlık edinmek.

    3.1.19. Dernek, sadece amaçlarına ulaşmak için ve onlara uygun olan herhangi bir ticari faaliyet gerçekleştirebilmektedir.

    Lisans gerektiren işler sadece mevzuatın öngördüğü şekilde lisans alındıktan sonra gerçekleştirilebilecektir.Dernek, kendi yetkileri çerçevesinde tüm ilgili işletmelerle, toplumsal veya bilimsel kuruluşlarla, yasama ve yürütme organları ile yurtdışında bulunan ve uluslararası organizasyonlarla ve diğer özel veya tüzel kişiliklerle işbirliğinde olabilecektir.

 

    3.2. Derneğin yükümlülükleri

 

    3.2.1. Faaliyetleri ile ilgili RF yasalarına vekabuledilmiş olan uluslararası anlaşma şartlarına, tüzük ve diğer üyelik belgeleriyle belirlenmiş olan normlara uymak;

    3.2.2. Kendi mal varlıklarının kullanılması hakkında her sene rapor hazırlamak veya belirtilen raporun umumi (halka açık) olmasını sağlamak;

    3.2.3. Derneğin kuruluş  onayını yapan kurumu, dernek yönetiminin sürekli faaliyet gösterdiği yeri, ismi ve tüzel kişilik onayının gerektirdiği tüm dernek yöneticileri ile ilgili bilgileri ve faaliyetleri hakkında her yıl bilgilendirmek;

    3.2.4. Kuruluş onayını vermekle yetkili olan kamu kuruluşlarının isteği halinde; yönetim kurulu kararları ile görev dağılımı kararlarını vermek ve aynı şekilde vergi dairelerine verilmesi gereken 3 aylık ve yıllık bilançoları vermek;

    3.2.5. Derneğin düzenlediği aktiviteler, Dernek kuruluş onayını vermekle yetkili olan organların temsilcilerinin katılmasına izin vermek;

    3.2.6. Derneğin, tüzüğün belirttiği amaçlara yönelik yaptığı faaliyetlerini ve RF yasalarına uyup uymadığını öğrenmek isteyen yetkili kuruluşların temsilcilerine yardımcı olmak;

    3.2.7. Uluslararası ve yabancı organizasyonlardan, başka ülke vatandaşlarından ve vatandaşlıkları olmayan kişilerden alınan para veya diğer ödentilerin miktarı, onların harcama veya kullanım amaçları ve gerçekleşen harcamaların kullanıldığı yerleri, RF yönetiminin öngördüğü sürede ve şekilde ilgili kuruluşlara bilgi vermek.

    3.2.8. Dernek kuruluşunu onaylayan kurumlara, “ Tüzel kişiliklerin ve özel işletmelerin resmi tasdiği hakkındaki” federal yasasının 5/1. maddesinde belirtilen kısımların – alınan lisanslar hakkındaki bilgiler hariç- değiştirilmesi halinde, değişiklik tarihinden itibaren 3 gün içinde bilgi vermek.

 

                             

                  4. DERNEK ÜYELERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

    4.1. 18 yaşını doldurmuş RF vatandaşları veya vatandaşlıkları olmayan kişiler, ayrıca bu tüzüğe uyan ve tüzel kişilik olan sivil örgütler de Derneğin üyesi olabilmektedirler.

    4.2. Vatandaşın yazılı başvurusuyla ve Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğine girişi yapılmaktadır.

    4.3. Dernek üyeleri tüzüğe uymamaları ve Derneği olumsuz etkileyecek, dernek itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunarak manevi veya maddi zarar vermeleri halinde üyelikten çıkarılabilirler.

    4.4. Üyeliğe alınma ve çıkarılma kararı Dernek Yönetim Kurulunda bulunanların oy çokluğuyla yapılmaktadır.Üyelikten çıkarılma kararı bir sonraki oturumda veya mahkemede tekrar görüşülebilir.

    4.5. Derneğin üyeleri eşit haklara ve sorumluluklara sahiptirler.

    4.6. Derneğin üyesi, yazılı dilekçe üzerine gönüllü olarak üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

    4.6. Derneğin üyeleri aşağıdaki haklara sahiptirler:

– Derneğin yardımından, desteğinden ve savunmasından yararlanmak;

– Derneğin yönetim ve kontrol organlarının seçimine katılmak ve onlara seçilmek;

– Derneğin düzenlediği aktivitelere katılmak;

– Derneğin faaliyetleriyle ilgili öneride bulunmak, onların görüşülmesinde ve gerçekleştirilmesinde yer almak;

– Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi almak;

– Yazılı dilekçe ile rahatlıkla üyelikten çıkmak.

    4.7. Derneğin üyeleri  aşağıdaki yükümlülüklere sahiptirler:

– Derneğin tüzüğüne uymak

– Derneğin faaliyetlerinde yer almak, yetkileri çerçevesinde Genel Kurulun , Yönetim Kurulunun ve diğer yönetim organlarının aldıkları kararları gerçekleştirmek

– Derneğin aktivite potansiyelini kendi faaliyetleriyle arttırmak.

– Derneğin tüzüğüne aykırı veya Derneğe maddi veya manevi zarar verecek davranışlarda bulunmamak.

 

                5. DERNEĞİN YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARININ OLUŞTURULMASI, YETKİLERİ, YAPILANDIRILMASI, İŞ KAPSAMI.

 

    5.1. Yasanın öngördüğü şekilde, Dernek, kendi iç yapılanmasını, faaliyetlerinin şeklini ve yöntemlerini belirlemekte özgürdür.

    5.2. Derneğin en yüksek yönetim organı, en az iki yılda bir toplanması zorunlu olan Genel Kuruldur.Olağanüstü Genel Kurul ise,

-Yönetim Kurulu Başkanının isteği üzerine,

-Yönetim Kurulunun en az 2/3 si kadar üyenin talebi ile,

-Derneğin en az 2/3 si kadar üyenin talebi ile,

-Denetleyici isteği üzerine toplanabilmektedir.

Genel Kurul toplantısı yapılacağı tarihten itibaren en az 15 gün önce üyelere duyurulur.

    5.3. Genel Kurul, Derneğin tüm faaliyetleriyle ilgili kararlarıalmahaklarına sahiptir.Genel Kurulun özel yetki alanına girenler:

    5.3.1. Yönetim Kurulunun oluşturulması, şubelerin ve ticari olmayan birimlerin açılması.

    5.3.2. İki yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanının, Derneğin Yönetimini, kontrol ve denetleme komisyonunu seçmek ve gerektiği takdirde görev süresi dolmamış dahi olsa bu kişi ve kurulları görevinden azletmek.

    5.3.3. Tüzel kişilik statüsünde ticari olan ve olmayan birliklerin oluşturulması, diğer organizasyonlara üye olunması , şube ve yetkili birimlerin organizasyonu hakkında karar almak.

    5.3.4. Derneğin tüzüğünü, tüzüğün eklerini ve değişikliklerini düzenlemek.

    5.3.5. Derneğin yeniden yapılandırılması ve feshi hakkında karar almak, fesih komisyonunu düzenlemek.

    5.3.6. Genel Kurul Başkanının ve denetleme kurulunun yıllık raporlarını ve yıllık muhasebe bilançosunu hazırlamak.

    5.3.7. Üyelerin giriş ve yıllık aidatlarının miktarını ve ödeme şekillerini belirlemek

    5.3.8. Derneğin öncelikli faaliyetlerini, varlık edinme ve varlıklarını kullanma prensiplerini belirlemek.

    5.3.9. Derneğin finansal programını düzenlemek ve gereken değişiklikleri yapmak.

          5.4. Üye sayısının 2/3 si mevcut bulunan Genel Kurul yasal güce sahiptir.Tüm kararlar açık oylama ile alınmaktadır.İdari organların seçimi açık oylama ile yapılmaktadır.Derneğin Yönetim kurulunun yetkisine verilen Genel Kurul kararları oy birliği ile veya belirlenmiş oy fazlalığıyla alınmaktadır. ( 2/3).

         5.5. Genel Kurullar arasındaki zamanlarda Derneğin faaliyetleri, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönlendirilmektedir.

         5.6. Derneğin Yönetim Kurulu,

    5.6.1. Olağan veya olağanüstü oturumların yapılması konusundaki organizasyon sorunlarını tüzüğe bağlı olarak çözecektir.

    5.6.2. Dernek tarafından açılan şirket, işletme ve birliklerin yönetici adaylarını onaylayacaktır.

    5.6.3. Genel Kurul kararlarını gerçekleştirmek üzere gereken tüm organizasyonları yapacak ve finansal aktivitelerde bulunacaktır.

    5.6.4. Kendi basım organlarını kurabilecek, Derneğin faaliyetlerinin, tüzük  amaçlarının ve görevlerinin bir çok yönlü tanıtımı için tüm iletişim kaynaklarını kullanabilecektir.

    5.6.5. Kendi yetkileri çerçevesinde Derneğin tüm faaliyetleriyle ilgili değişik belgeleri düzenleyecek ve onaylayacaktır.

    5.6.6. Derneğin tüzüğünün değiştirilmesi konusunda Genel Kurula öneride bulunacaktır.

    5.6.7. Mevzuatın öngördüğü şekilde Dernek belgelerinin onaylanmasını, düzenlenmesini ve korunmasını sağlayacaktır.

    5.6.8. Yazılı üyelik başvuruları üzerine, Dernek üyeliğine kabulleri ve üyelikten çıkarma işlemlerini yapacak , üye tutanaklarını düzenleyecektir.

    5.6.9. Seçilen çalışma kurullarının çalışanlarını işe teşvik edecek ve ücretlerinin ödenmesi koşullarını mevzuata bağlı olarak anlaşma üzerine belirleyecektir.

    5.6.10. Genel Kurul yetkilerine girmeyen diğer tüm sorunları çözecektir.

          5.7. Yönetim Kurulu toplantısı ihtiyaca bağlı olarak, en az 2 ayda bir kez olmak üzere yapılmaktadır.

          5.8. Kararlar, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin açık oy çoğunluğu ile alınmaktadır.Üye sayısı çoğunluğunun katıldığı Yönetim Kurulunun oturumu yasal güce sahiptir.

Genel Kurulun belirlediği sınırlar çerçevesinde, şu yetkilere sahiptir:

          – Derneğin mülkiyetinin kullanılması, harcanması ve muhafaza edilmesi hakkındaki kararları almak.

          – Genel Kurul toplantısında belirlenmiş sınırlar çerçevesinde diğer çalışan kurulların kadro tutanaklarını incelemek ve kadroya harcayacakları ödenekleri belirlemek,aktivitelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

          – Derneğin varlık hareketlerinin ( işletme aktivitesinin) sonuçlarının her yıl görüşülmesi ve onaylanması.

          5.9. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı,

    5.9.1. Yönetimin faaliyetlerini idare etmektedir, yönetimin aldığı kararları imzalamaktadır.

    5.9.2. Yönetim Kurulu toplantıları arasındaki sürede Derneğin  faaliyetlerinin yönetimini yapmaktadır, Derneğin günlük aktivitelere bağlı olan kararlarını almak da buna dahildir.

    5.9.3. Devlet kurumlarında, tüm diğer kuruluşlarda , firma ve organizasyonlarda vekaletnamesiz Derneği temsil etmektedir.

    5.9.4. Tüm çalışanların, muhasebeci dahil, işe alınma ve işten çıkartılma işlemlerini yapmaktadır.

    5.9.5. Çalışanların verimliliklerini arttırmak ve mevzuatın öngördüğü şekillerde gerektiği durumlarda çalışlanlara yaptırımlar uygulamaktadır.

    5.9.6. Dernek kadrosunun iş dağıtımını belirlemektedir ve Yönetimin belirlediği miktarlar bağlı olarak verilecek ücretlerin fonunu oluşturmaktadır.

    5.9.7. Yönetim Kurulu kararlarının gerçekleştirilmesini organize etmek ve sağlamaktadır.

    5.9.8. Tüzüğe ve yasaya bağlı olarak Derneğin varlıklarını kullanmaktadır.

    5.9.9. Dernek adına sözleşmeleri imzalamak, bankalarda hesap açmak, keşifnameleri imzalamaktadır, muhasebe raporlarını organize etmektedir.

    5.9.10. Görevlerin yerine getirilmesinin kontrolünü yapmaktadır,Derneği tüm organizasyonlarda, müesseselerde, sivil toplum örgütlerinde, mahkemelerde kendi yetkisi çerçevesinde temsil etmektedir, planlama ve rapor belgelerini imzalamaktadır, Yönetim Kurulunun onaylaması koşuluyla toplantılarda önerilerde bulunmaktadır.

    5.9.11. Derneğin organizasyon ve finans faaliyetleriyle ilgili sorunlarını çözmektedir ve diğer idari fonksiyonlarını yerine getirmektedir.

          5.10. Finansal faaliyetlerin ( para ve varlık edinme hareketlerinin) ve tüzüğe uyulması konusundaki kontrolünü Denetçi yapmaktadır.

          Denetçiyi Genel Kurul iki yıl süreyle seçmekte ve denetçi sadece Genel Kurula karşı sorumlu olmaktadır.

          Denetçi:

         –  Finansal harcama faaliyetlerinin (muhasebe kayıtlarını) denetimini yılda en az bir kez yapmaktadır.

         – Derneğin finansal harcama faaliyetlerini (muhasebe kayıtlarını)denetler.

         – Genel Kurulun, Yönetim Kurulunun ve Yönetim Kurulu Başkanının kararlarının yerine getirilip getirilmediğini denetler.

         – Yönetim Kurulu toplantısına denetleme raporlarının sonuçlarını sunmak ve bunlara yönelik pratik önerilerde bulunmaktır.

         Denetçi derneğin diğer çalışma kurullarına katılamaz ve Derneğin diğer birimlerinde görev alamaz.

         Denetçi oy kullanma hakkıyla Yönetim Kurulunun oturumlarına katılabilir.

 

                   6. TAŞINIR VE TAŞINMAZ VARLIK OLUŞTURMA KAYNAKLARI

 

    6.1. Dernek, RF yasasına uygun olarak, araziler,binalar, yerleşim yerleri, araçlar, tesisler, donatım, kültür-eğitici ve sağlık amaçlı gereçler, para, hisse, diğer değerli belgeler ve Derneğin faaliyetlerini sağlayacak diğer maddi mülkiyet edinme hakkına sahiptir.

    6.2. Derneğin maddi varlıkları, üyelerin giriş ve yıllık aidatlarından, gönüllü bağışlardan ve yatırımlardan, Derneğin tüzüğe bağlı olarak düzenlediği konferans, sergi, piyango, açık arttırma ve diğer aktivitelerden edinilen gelirlerden, Derneğin ticari faaliyetlerinin gelirlerinden, sivil-hukuki anlaşmalarından, Derneğin dış ticaret aktivitelerinden ve yasanın yasaklamadığı tüm yatırımlardan oluşmaktadır.

    6.3 Dernek, tüzel kişilik statüsünde şirket,birlik ve diğer ticari işletmeleri açabilmektedir ve ticari işletmecilik yapmak için mülkiyet edinebilmektedir.

    6.4. Derneğin ticari aktivitelerinden kazanılan paralar üyeler arasında paylaşılmadan tüzüğün belirlediği amaçlara ulaşılması için kullanılmalıdır.

    6.5. Dernek, mülkiyetinde bulunan varlıkla ilgili RF yasasına, tüzüğe ve derneğin tüzük amaçlarına aykırı olmayan tüm işlemlerini yapmakta özgürdür.

    6.6. Dernek, onaylanan keşifnameye göre tüm birimlerini finance etmektedir.

 

                   7. DERNEK TÜZÜĞÜNDE EK VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMAK

  

    7.1. Genel Kurulda onaylanan tüzüğe yapılan değişiklik veya eklerin resmi onayı zorunludur.

    7.2. Tüzük değişiklikleri ve eklerin resmi onayı RF yasasının ( 23.m.F3 “ Ticari olmayan işletmeler hakkında “ , 17-19.m.F3 “ Tüzel kişilerin ve özel işletmecilerin resmi onayı hakkında”)  öngördüğü şekilde yapılmaktadır.

    7.3. Tüzük değişiklikleri ve ekleri sadece resmi onaydan sonra hukuki güce sahiptir.

 

                  8. DERNEĞİN FESHİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 

    8.1. Derneğin  yeniden yapılandırılması kararı, Genel Kurulda bulunan üyelerin en az 2/3 sinin oyları ile alınmaktadır.

    8.2. RF  mevzuatında yer aldığı şekilde, Derneğin mülkiyeti yeniden yapılandırılmasından sonra oluşturulan yeni tüzel kişilere geçmektedir.

    8.3. Genel Kurulda bulunan üyelerin en az 2/3 sinin oyu ile veya mahkeme kararına bağlı olarak dernek fesh edilebilmektedir. RF mevzuatında yer aldığı şekilde Derneğin feshi veya yeniden yapılandırılması yapılmaktadır.

    Derneğin feshi durumunda, Genek Kurul tarafından yetkileri ve çalışma koşulları belirlenmiş fesih komisyonu oluşturulmaktadır.

    Fesih komisyonunun hazırladığı fesih bilançosu Genel Kurulda onaylanmaktadır.

    8.4. Derneğin feshi durumunda, varlığı ve mülkiyeti, alıcılara borçlar ödendikten sonra, üyeler arasında paylaşılmadan, Derneğin tüzüğünün belirlediği amaçlara yönelik harcanacaktır.

    8.5. Derneğin belgeleri fesihten sonra mevzuatın öngördüğü şekilde Devlet Arşivine verilmektedir.

    8.6. Derneğin fesih kararı, kuruluş onayını yapan kuruma, Resmi Kayıt Defterinden silinmek üzere bildirilmelidir.

   8.7. Tüzel kişiliklerin Resmi Kayıt Defterine Derneğin feshi hakkında yazılımından sonra, Derneğin feshi tamamlanmış sayılmaktadır.