Получение Гражданства

Урыс Фыдырац КЪэралыгъуэ Штэн ШІыкІэр:

Чхылъу Бгъэхьэзэрыштхэр:

Хамэхэр, КЪэралыгъуэнщІу Зыятэ Шыш Гуэрэ Урысмэ: (Фыдырацэ Сунэтым) КЪиІуэрэ (14,1,”A”):

* ЫгъашІэм уисын дукымэнт.

* ШыІэныгъэ шІыкІэ дукымэнт къабз.

* Урысыбзэ дукымэнт,-уахамлъытэмэ-

* КЪэхъуныгъэ лесанс.

* Тымэ я шышгуэрэ; Урысмэ, ы пэспортрэ здэшыІэ ерымрэ.

* Ыпэрэ къэралыгъуэр шинэн дукымэнт, поштэкІэ къригъэхьми хъушт.

Ыпэрэ Совеыт Фыдырацу ШыІам ы къэралыгъуэ цІыфу мы уакътэм къэрал гуэкІыгъэхэм есхэр, Урыс къэралыгъуи зымІыгъхэр (14 , 1 , “6”) Дукымэнту къагъэхьэзэрыну фаеэр:

* ЫгъашІэм уисын дукымэнт.

* ШыІэныгъэ шІыкІэ дукымэнт къабз.

* Урысыбзэ дукымэнт,-уахамлъытэмэ-

* Дукымэнт зэрэ Совеыт къэралыгъуагъэр (Пэспорт, КЪэхъуныгъэ лесанс..)

ЦІыфу Совеыт Фыдырацым пыкІыгъэ къэралмэ ысхэр, Я еджэн лесансхэр Урыс Фыдырацэм 1/7/2002 ыуж къизхыгъэхэмэ (14 – 1 – “B”) Дукымэнту къагъэхьэзэрыну фаеэр:

* ЫгъашІэм уисын дукымэнт.

* ШыІэныгъэ шІыкІэ дукымэнт къабз.

* Ыджэн зэриухыгъэ лесансхэр, Дукымэнт; шкулу лесанс къезтыгъэм е ыджэн къышемыІу шызэрэшиухыгъэр.

* Ыпэрэ къэралыгъуэр шинэн дукымэнт, поштэкІэ къригъэхьми хъушт.

Совеыт Фыдырацєм къышыхъугъу ыпэрэ Совеыт къэралыгъуэ зІыгъхэм – (14 – 2 – “A”) Дукымэнту къагъэхьэзэрыну фаеэр:

* ЫгъашІэм уисын дукымэнт.

* ШыІэныгъэ шІыкІэ дукымэнт къабз.

КЪэралыгъуэншІэху Урыс Фыдырацєм шыш цІыфгуэрэ ишхьэ гъусэу ылъэсиш нэхьыбэ темшІагъэмэ (14 – 2 – “6”), Дукымэнту къагъэхьэзэрыну фаеэр:

* ЫгъашІэм уисын дукымэнт.

* ШыІэныгъэ шІыкІэ дукымэнт къабз.

* Ыпэрэ къэралыгъуэр шинэн дукымэнт, поштэкІэ къригъэхьми хъушт.

* Урысыбзэ дукымэнт,-уахамлъытэмэ-

* НэкІэхьэтх чхылъымрэ Пэспортымрэ ( Урыс Фыдырацєм я шыш цІыф) ЛІырами шъузрами.

Хамэхэр, КЪэралыгъуэнщІ сэкъатхэр ( Мылэжэшъуштхэр ), Урыс цІыфу зибынгуэрэ сэкъатмэ (14 – 2 – “B”), Дукымэнту къагъэхьэзэрыну фаеэр:

* ЫгъашІэм уисын дукымэнт.

* ШыІэныгъэ шІыкІэ дукымэнт къабз.

* Ыпэрэ къэралыгъуэр шинэн дукымэнт, поштэкІэ къригъэхьми хъушт.

* Урысыбзэ дукымэнт,-уахамлъытэмэ-

* НэкІэхьэтх чхылъымрэ пэспортымрэ ( Урыс Фыдырацєм я шыш цІыф) бынымпакІ, зы дукымэнтгуэр мыр зэрэ сэкъатыр мылэжэшъуну (сэкъатныгъэ карт , тІысыжыгъэ карт, хъулъфыгъэхэр 65илъэс, бзылфыгъэхэр 60илъэс) , А сэкъатныгъэ дукымэнтыр мыдысын шІыпІэгуэрэм къикІыгъэн фае хабээ ергуэрэм къикІми хъушт

Хамэхэр, КЪэралыгъуэнщІ сэкъатхэр ( Мылэжэшъуштхэр ), Урыс Фыдырацэм 1/7/2002 нэсэ ысехэр Совеыт Фыдырацєм къэрал пыкІыгъэхэмэ я шышмэ (14 – 3), Дукымэнту къагъэхьэзэрыну фаеэр:

* ЫгъашІэм уисын дукымэнт.

* ШыІэныгъэ шІыкІэ дукымэнт къабз.

* Ыпэрэ къэралыгъуэр шинэн дукымэнт, поштэкІэ къригъэхьми хъушт.

* Урысыбзэ дукымэнт,-уахамлъытэмэ-

* НэкІэхьэтх чхылъымрэ Пэспортымрэ ( Урыс Фыдырацєм я шыш цІыф) бынымпакІ, зы дукымэнтгуэр мыр зэрэ сэкъатыр мылэжэшъуну (сэкъатныгъэ карт , тІысыжыгъэ карт, хъулъфыгъэхэр 65илъэс, бзылфыгъэхэр 60илъэс) , А сэкъатныгъэ дукымэнтыр мыдысын шІыпІэгуэрэм къикІыгъэн фае хабэергуэрэм къикІми хъушт

Урысыбзэ шІэныъэ дукымэнтхэр:

* Урыс Фыдырацэм ыхьукмэт къикІыгъэ дукымэнт етІунэрэ зэпыт школыр зэриухыгъэр.

* Дукымэнтху Совеыт Фыдырацєм 1/9/1991 ыпэ къикІыгъэмэ хъушт, ае ыужкІэ Урыс Фыдырацэм къикІын фае.

* Урысыбзэ шІэныъэ дукымэнт ар ыгъэджэн хасэмэ къикІын фае, Урыс хэкурами нэмыІ къэралрами.

* Хамэ къэралым ы еджэн дукымэнт, ае пышІагъэхэр узэджа Іишхэр, Урысыбзэр, ахэр хабзм фэшуашу тамгъэ пшІеху УрысыбзэкІэ зэбзэкІеуэ, А дукымэнтым фэмыеэхэр:

* хъулъфыгъэхэр 65илъэс, бзылфыгъэхэр 60илъэс.

* сэкъатхэр