Видео на главной

Визэ
Хэкум зэман кIэщIкIэ узэрыщыпсэуфын тхылъыр
Хэкум пIалъэншэу узэрыщыпсэуфын тхылъыр
Урысей Федерацэм и цIыху узэрыхъуфынур
Хэкум щIэныгъэ къыщыбгъуэтын
Хэкум щылэжьэн
Нэгу зегъэужьын